PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15) obuhvaća pravo svake fizičke i pravne osobe (dalje: korisnik) na traženje i dobivanje informacija kao i obvezu Muzeja Belišće da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada to predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Informacija je zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini cjelinu, a koji Muzej „Belišće“ posjeduje, nadzire ili raspolaže.

Osim što Muzej „Belišće“ informira javnost pružanjem informacija putem različitih komunikacijskih kanala korisnik može ostvariti pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Muzej „Belišće“ omogućava pristup informacijama davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev davanjem informacije pisanim putem, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, neposrednim davanjem informacije, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji. Muzej „Belišće“ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Muzej „Belišće“ može ograničiti pristup informacijama u slučajevima propisanim odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Muzej „Belišće“ je korisniku usmenog ili pismenog zahtjeva obvezan omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana računajući od dana kada je Muzej „Belišće“ trebao odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji ako je potrebno zbog osiguravanja točnosti tražene informacije ili ako se jednim zahtjevom traži već broj informacija. Muzej „Belišće“ je dužan obavijestiti korisnika o produženju roka uz navođenje razloga. Za eventualne žalbe na rješenje Muzeja „Belišće“ nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama. Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama moguće je pisanim putem na adresu Muzej „Belišće“, Prilaz dr. Vilka Ivekovića 3, 31551 Belišće, internet poštom na adresu info@muzejbelisce.hr, telefonom na broj 031/358-924.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravilnik o uvjetima uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Muzeja Belišće

Zahtjev za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Muzeja Belišće

Skip to content